Integritetspolicy

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

GDPR är ett regelverk som ska ge skydd för alla människor, att deras personuppgifter skyddas, behandlas och lagras på ett säkert sätt. Med personuppgifter menas alla uppgifter som går att spåra till enskild person.

Alla verksamheter som samlar in personuppgifter berörs, alltså i princip alla företag, myndigheter och organisationer är skyldiga att följa denna nya lag. De grundläggande principerna är bl.a att ha ett tydligt syfte och laglig grund för att behandla och lagra personuppgifter.

Aprilice AB kommer att göra sitt bästa för att avvägningen mellan individens integritet och ett fungerande affärsliv ska bli bra.

Några av de personuppgifter Aprilice AB behandlar, lämnas över till tredje part (våra underleverantörer, revisorer, elbolag, myndigheter etc.). Därför måste det finnas regler som säger vad tredje part får göra med dem. Vi hänvisar då till samma lagstiftning som vi själva måste följa, den nya Dataskyddslagen GDPR.

 

GDPR OCH INTEGRITETSPOLICY